Planetaarinen hyvinvointi kysyy koko ihmiskunnan yhteistyötä

Systeemiset ongelmat vaativat ratkaisuja, jotka syntyvät monialaisella yhteistyöllä. Parisen sataa eurooppalaista planetaarisen terveyden ja ympäristötyön asiantuntijaa kokoontui helmikuun puolivälissä Lahteen jakamaan näkökulmia ympäristö- ja terveysriskien selättämiseksi. People and Planet -konferenssin järjesti Lahden yliopistokampus, Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue lukuisten yhteistyökumppanien kanssa.

Planetaarisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan systeemistä ajattelutapaa, jossa keskeisenä on ihmisen ja muun luonnon välinen yhteys.

Usein käytetään myös termiä planetaarinen terveys (planetary health). Ajattelumallissa korostetaan ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin riippuvuutta luonnonjärjestelmien tasapainosta (Grotenfelt-Enegren, Holmström, Laisi 2023).
Ihmisen hyvinvointia on perinteisesti totuttu mittaamaan mittarein, joissa on taloudellinen ulottuvuus. Varsinkin Pohjoismaissa on perinteisesti käytetty Erik Allardtin hyvinvointiteoriaan perustuvia mittareita (Allardt 1993).

Näissä mittareissa ulottuvuuksina mainitaan yleensä elintaso, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen. Planetaarisen terveyden käsite ja mittaaminen haastaa tämän perinteisen ajattelumallin ja kiinnittää hyvinvointimme osaksi planeettamme hyvinvointia.

Oheisessa kuviossa on esitetty havainnollisesti niitä seikkoja, jotka ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille, mutta jotka ovat samalla vahvasti linkittyneinä koko planetaariseen järjestelmäämme.

Kuvio 1. Donitsitalousmalli (Grotenfelt-Enegren et al.).

Miten yksittäinen ihminen liittyy planetaariseen hyvinvointiin?

Edellä kuvattu donitsitalousmalli linkittää osuvasti meistä jokaisen yksilöinä koko planeettaa ravisutteleviin haasteisiin, mutta toisaalta mallin sisäkehällä esitetään jokaisen arkea sivuavia asioita. Kuvassa esiintyvä ”viisari” tai nuoli herättää pohtimaan sitä, mikä onkaan kunkin elementin niukkuuden ja ylityksen välinen akseli.
Näiden asioiden pohtiminen voi pahimmillaan laukaista jonkintasoisen ahdistuksen ja tunteen siitä, että omassa pienuudessani minun valinnoillani ei ole mitään väliä. Kuitenkin ihmiskunta koostuu yksilöistään ihan väistämättä ja jokainen teko ja arjen valinta vaikuttaa muun ihmiskunnan elämään globaalisti. En voi erottautua ja linnoittautua vaikkapa Etelä-Savoon, Suomeen tai edes Eurooppaan. Järjestelmämme on yhtä koko ajan ja kaikkialla.

Planetaarinen hyvinvointi kohenee yhteistyöllä

On toki totta, että yksittäinen ihminen hallitsee vain omaa ja lähipiirinsä arkea. Onneksi on kuitenkin verkostoja ja yhteisöjä, joihin kuulumalla ja joissa vaikuttamalla voi tuplata tai moninkertaistaa oman panostuksensa yhdessä muiden kanssa. Aika harva meistä on lopulta generalisti eli se kuuluisa kaikkien alojen asiantuntija. Juuri päättynyt People and Planet -konferenssi oli hyvä esimerkki tällaisesta. Paikalla oli mm. lääkäreitä, ilmastotutkijoita, mikrobistotutkijoita, taloustieteilijöitä, kaupunkisuunnittelijoita, psykologeja, fysioterapeutteja ja olipa paikalla jokunen päättäjäkin.
Systeemiset ongelmat ovat niin kompleksisia, että niiden tarkastelu ja kestävien ratkaisujen kehittäminen vaativat väistämättä monialaista yhteistyötä. Yksi esimerkki oli konferenssissa esitetty globaali Planetary Health Alliance. Kansallisella tasolla on perustettu viime vuonna luonto- ja terveystutkijoiden verkosto, joka on vahvasti monitieteellinen ja edistää omalla käytännönläheisellä toiminnallaan planetaarista hyvinvointia.

Luonnon ja hyvinvoinnin yhteyttä vahvistetaan Etelä-Savossa

Etelä-Savossa monitoimijainen yhteistyö on viety aivan käytännön tasolle. Vuoden 2024 alussa on käynnistynyt LISÄ-hanke; Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla. Kyseisessä hankkeessa tavoitteena on lisätä osaamista luontolähtöisistä menetelmistä ja vahvistaa luontolähtöisten menetelmien roolia hyvinvointialalla monipuolisesti. Mukana on kymmeniä yrittäjiä ja heidän kauttaan kosketuspintaa menetelmiin saavat sadat ja jopa tuhannet ihmiset. Hankkeen ohjausryhmässä korostuu myös monitoimijuus; korkeakoulun ja rahoittajan lisäksi mukana ovat mm. alueen yrittäjien edustus, hyvinvointialue ja kansallisen Green Care -verkosto.

LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla -hankkeen tavoitteena on luontolähtöisten palveluiden profiloituminen korkean osaamisen hyvinvointipalveluiksi. Projektissa kehitetään helposti ostettavia luontolähtöisiä palveluja yhdessä alalla jo toimivien ja sinne aikovien yritysten kanssa. Tavoite on vahvistaa alan yrittäjyyttä ja siten nostaa Etelä-Savo luontohyvinvoinnin johtavaksi maakunnaksi. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2024 – 30.4.2026. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, rahoittava viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen toteuttaja on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikkö. Lisätietoja: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/lisa

Picture of Kati Kiiski

Kati Kiiski

Projektipäällikkö, väitöskirjatutkija, Xamk Active Life Lab

Kati on luontolähtöisistä menetelmistä innostunut maailmanparantaja.

Lähteet:

Allardt, E. 1993: Having. Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. The Quality of Life.

Grotenfelt-Enegren M; Holmström, C; Laisi, J. 2024: Planetaarinen terveys toimii siltana ihmisen terveyden ja kestävyyden edistämisen välillä. Aikakauskirja Duodecim 2023; 139 (19):835-42 Saatavissa: Planetaarinen terveys toimii siltana ihmisen terveyden ja kestävyyden edistämisen välillä (duodecimlehti.fi) [Viitattu 22.2.2024]

Lipponen, M. (2024): Uusi suomalainen tutkimusverkosto keskittyy luonnon ja terveyden yhteyden tutkimiseen – ensimmäinen kaikille avoin webinaari maaliskuussa. Saatavissa: Uusi suomalainen tutkimusverkosto keskittyy luonnon ja terveyden yhteyden tutkimiseen – ensimmäinen kaikille avoin webinaari maaliskuussa | Luonnonvarakeskus (luke.fi) [Viitattu 22.2.2024]


LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla. LISÄ – Lisäarvoa maaseutualueiden kehittämiseen korkean osaamisen luontolähtöisillä palveluilla – Xamk [Viitattu 22.2.2024]


People and Planet -konferenssi kokoaa planetaarisen terveyden ja ympäristötyön asiantuntijat Lahteen. Saatavissa: People and Planet -konferenssi kokoaa planetaarisen terveyden ja ympäristötyön asiantuntijat Lahteen – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi) [Viitattu 22.2.2024]


Planetary Health Alliance. Asiantuntijaverkosto. Planetary Health Alliance [Viitattu 22.2.2024]