Tekoälyn luoma kuva: DALL E3/prompt: A picture with young person riding a bike wearing a bike helmet

Tutkittua tietoa nuorten fyysisestä aktiivisuudesta ja kestävien kulkumuotojen käytöstä Julkine-hankkeessa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab ja Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos ovat käynnistäneet yhteisen,  Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Julkine-tutkimushankkeen. Sen tarkoituksena on yläkouluikäisten nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kestävien kulkumuotojen käytön edistäminen. Tutkimukseen rekrytoidaan parhaillaan 7.-9. luokkalaisia nuoria Kouvolasta ja Mikkelistä: tavoitteena on saada mukaan yhteensä 300 osallistujaa. 

 

Tutkimuksen kohteet jaetaan koe- ja kontrolliryhmään. Molemmat ryhmät osallistuvat fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen ja kulkumuotojen käyttöä ja matkojen kestoa selvittävään karttakyselyyn. Lisäksi koeryhmälle tehdään 12 kuukautta kestävä interventio, joka pyrkii lisäämään yläkouluikäisten nuorten fyysistä aktiivisuutta ja kestävien kulkumuotojen hyödyntämistä. 

Interventioon sisältyy erilaista kestävää ja aktiivista liikkumista tukevaa toimintaa ja työkaluja: liikkumisdataa keräävä MOPRiM-sovellus, uutiskirjeitä, oppitunteja, ohjattuja hybridimatkoja omalla alueella ja nuorten matkustuspaneeli. Toiminta sijoittuu pääosin koulupäivien aikatauluihin  ja osittain vapaa-ajalle, ja siinä voivat rajatusti olla mukana myös huoltajat. Kontrolliryhmälle järjestetään pienimuotoisesti samankaltaista toimintaa intervention toteuttamisen jälkeen.

Freeriden jalanjäljillä

Julkine jatkaa aiemman Freeride-tutkimushankkeen jalanjäljillä. Vuosina 2019-2022 toteutetussa Active Life Labin ja Aalto-yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin maksuttoman joukkoliikenteen yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen Kouvolassa ja Mikkelissä. Tuolloin tutkimus kohdistui alakouluikäisiin, 10-12-vuotiaisiin lapsiin. Freeride-hankkeen toteutuksesta ja mielenkiintoisista tuloksista on kerrottu tarkemmin tutkimushankkeen omilla verkkosivuilla.

Julkine syventyy ajankohtaisiin teemoihin

Tutkimushanke käsittelee erittäin ajankohtaisia aiheita. Nuorten vähäinen liikkuminen ja kestävien kulkumuotojen käyttäminen ovat nousseet esiin monissa yhteyksissä ja keskusteluissa. Lasten ja nuorten liikkumissuosituksien mukaan kaikkien 7-17-vuotiaitten lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti ja harrastaa reipasta ja rasittavaa liikuntaa 60 minuuttia päivässä (UKK-instituutti 2024). Suomessa kuitenkin vain reilu kolmannes 7-15-vuotiaista saavuttaa tämän tavoitteen (Kokko & Martin 2022). Julkine-tutkimuksessa pyritäänkin tarjoamaan ratkaisuja kestävän ja aktiivisen liikkumisen edistämiseen elämänvaiheessa, jossa fyysinen aktiivisuus hyvin usein vähenee.

Liikkumisella on valtionjohdon tuki

Liikkumisen lisääminen on nostettu esiin nykyisessä hallitusohjelmassa. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, sillä liian vähäisen liikkumisen todetaan olevan uhka opiskelukunnolle ja yleiselle hyvinvoinnille. Lisäksi vähäinen liikkuminen nähdään kansantaloudellisena ongelmana. (Valtioneuvosto 2023.) Huhtikuun alussa on käynnistynyt myös poikkihallinnollinen ”Suomi Liikkeelle”-ohjelma, joka pyrkii edistämään liikkuvaa arkea tukevia valintoja ja liikkumismahdollisuuksia.

Huomio kestävään liikkumiseen Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on noussut yhä tärkeämmäksi keinoksi hillitä ilmastonmuutosta ja kohentaa kansanterveyttä. Kouvolan ja Mikkelin kaupungit ovat tiedostaneet tämän ja päättäneet ryhtyä edistämään kestävien kulkumuotojen käyttöä laaja-alaisesti. 

Mikkelissä on äskettäin päivitetty ja vahvistettu pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma, jonka painopisteinä ovat asennemuutoksen tekeminen, kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisuus, turvalliset, esteettömät ja loogiset reitit. Näillä toimilla tavoitellaan asukkaiden, myös nuorten, hyvinvoinnin ja liikkumisen tukemista. (Mikkelin kaupunki 2024.) Päivitetyn ohjelman lisäksi on merkittävää, että Mikkelissä peruskouluikäisille tarjotaan maksuton joukkoliikenne. Lapset ja nuoret voivat tehdä rajattomasti vapaa-ajanmatkoja ja koulumatkoja bussilla.

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne on huomioitu myös Kouvolan kaupungin ohjelmissa ja strategioissa kuten hyvinvointisuunnitelmassa ja ympäristöohjelmassa. Mikkelin lailla Kouvolan kaupunki on laatinut kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelman. Sen päätavoitteena on nostaa kävely, pyöräily  ja joukkoliikenne keskeinen rooliin kaupungissa liikkumisessa. Edistämissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita pyritään parantamaan sekä lisäämään niiden osuutta varsinkin lyhyillä matkoilla. (Kouvolan kaupunki 2024.)

Julkine-tutkimushankkeen toimenpiteet ja tavoitteet ovat samansuuntaisia Kouvolan ja Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien kanssa.  Hankkeen päätulokset julkaistaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa, ja lisäksi niistä tehdään videokoosteita ja esityksiä kunnille. Julkine-hanke tuottaa näin kaupungeille ja muille sidosryhmille  tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. 

Lisätietoja Julkine-hankkeen verkkosivuilta:

Lähteet

Kokko, S. & Marin, L. 2022. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022. Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:1. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/liitu-2022/  [Viitattu 19.1.2024.]

Kouvolan kaupunki. 2024. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kouvolassa. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/ulkoilu/pyoraily-ja-pyoratiet/pyorailyn-edistaminen-kouvolassa/  [Viitattu 22.1.2024.]

Mikkelin kaupunki. 2024. Valtuusto hyväksyi Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. WWW-dokumentti. Saatavissa: Valtuusto hyväksyi Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman – Mikkeli [Viitattu 26.3.2024.]

UKK-instituutti. 2024. Lasten ja nuorten liikkumissuositus. WWW-dokumentti. Saatavissa:  https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/ [Viitattu 19.1.2024.]

Valtioneuvosto. 2023. Vahva ja välittävä Suomi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma.  Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-763-8 [ Viitattu 19.1.2024.]

Picture of Anja Härkönen

Anja Härkönen

Projektipäällikkö, YTM
Xamk, Active Life Lab