Hyvinvointipalveluiden vaikutusten mittaaminen ja tulevaisuuden näkymät

Active Life Labissa on toteutettu selvitystyö, joka antaa käytännöllisen katsauksen vaikutustiedon keräämiseen hyvinvointi- ja terveysalalla sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin hyvinvointipalveluiden, teknologian ja datan yhteensovittamiseen erilaisten alustarajapintojen kautta.

Tarkoituksena oli selvittää eteläsavolaisen hyvinvointialan yrittäjän mahdollisuuksia hyödyntää vaikutustietoa liiketoiminnassaan. Selvitystyössä haluttiin selvittää vaikutustiedon keräämisen alustoja sekä niiden rajapintaintegraatioiden mahdollisuuksia.

Vaikutustiedon kerääminen vähäistä hyvinvointialalla

Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään yritysten nykyisiä keinoja kerätä vaikutustietoa ja etsiä ”kentältä” tulevia rajapintatarpeita: esimerkiksi sitä, että yritys voisi olla kiinnostunut käyttämään omassa toiminnassaan asiakkaan älyrannekkeen askelmittarin tietoja, jotta voisi itse toteuttaa parempaa palvelua ja yhdistää sitä omaan vaikutustiedonkeruuseensa.

Tulos oli, että yritysten tieto aiheesta on varsin rajallista ja hyvin käytännönläheistä. Pelkkä tiedon lisääminen vaikutustiedon keräämisestä sekä datan integroimisesta ja hyödyntämisestä yleisesti on tarpeellista.

Tiedon vieminen omatietovarantoon tulevaisuutta

Omatietovaranto on kansallinen Kelan ylläpitämä tietovaranto terveys- ja hyvinvointitiedoille, joita esimerkiksi käyttäjä voi tarkastella OmaKannan kautta. Xamkissa on kehitetty oma Hyviö -työkalu vaikutustiedon keräämiseen. Selvityksen oleellinen oli tutkia erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla Hyviöllä kerättävä tieto voitaisiin viedä Omatietovarantoon rajapinnan kautta.

Omatietovarantoon integroituminen ei ole järkevää vielä tällä hetkellä, sillä integraatio on aikaavievää, kallista ja hyödyt kaikilla osapuolille ovat varsin vähäiset. Kyseinen integraatio on kuitenkin todennäköisesti tulevaisuutta, sillä tällainen integraatio mahdollistaisi datan hyödyntämisen enenevissä määrin myös hyvinvointialalla.

Tämän selvityksen perusteella hyvinvointialan yrityskentällä ei ole vielä valmiuksia hyödyntää Omatietovarannon kaltaista data-alustaa osana liiketoimintaa tai vaikuttavuuden lisäämistä.

Hyvinvointipalvelut tarvitsevat tukea vaikuttavuusloikan ottoon

Hyödyntämisen edistämiseksi yritykset tarvitsevat lisää tietoa, esimerkkejä, sekä kehitysresursseja riittävien teknisten valmiuksien saamiseksi. Tämän lisäksi yritysten tämänhetkiset liiketoimintamallit ovat hyvin perinteisiä, ja siirtyminen alustatalouteen muuttaisi yritysten toimintalogiikka, ja vaatisi suuret resurssit. Näistä syistä johtuen on myös riski, että hyvinvointialan siirtyessä yhä enemmän kohti alusta – ja datataloutta, perinteisillä liiketoimintamalleilla toimivilla yrityksillä ei ole kapasiteettia, valmiuksia tai osaamista pärjätä kilpailussa, joka edellyttää perinteisen liiketoimintalogiikan muuttamista.

Kehittämisideat hyvinvointialan liiketoiminnan edistämiseen moninaiset

Active Life Labin selvitystyön lopputuloksena ehdotetaan muutamia aluekehitysaskeleita rajapintojen hyödyntämiseksi hyvinvointialan liiketoiminnan edistämiseksi tulevaisuudessa:

  • Tiedon lisääminen rajapintojen liiketoimintamahdollisuuksista
  • Osaamisen kehittäminen teknologian hyödyntämisessä
  • Uusien ja olemassa olevien alustojen asteittainen käyttöönotto
  • Vaikutusperusteisen kilpailutuksen kehittäminen alueellisesti
  • De minimis-avustusten hyödyntäminen rajanpintojen tekniseen kehitystyöhön yrityksille
  • Alueellisen dataekosysteemin käynnistäminen ja kehittäminen
Picture of Mira Häyrinen

Mira Häyrinen

projektipäällikkö

Picture of Jani Miettinen

Jani Miettinen

ohjelmistosuunnittelija

Selvitystyö toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton alueiden kestävän kasvun ja kehittämisen määrärahasta (AKKE) 1.6.2021 – 31.5.2022 RAJA- Alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon keräämiseksi hyvinvointialalla (https://www.xamk.fi/raja)